What do you do when you pray? —Paul Gray

Paul Gray’s Convertible Conversations via https://youtu.be/p5YNyk-h8QQ