Paul Gray By Grace I Am #3 5-12-22

via https://youtu.be/pu7u8emHxUk